Reservation avseende Socialnämndens ärende § 7, 2023-05-08

Den 8 Maj 2023 hade Socialnämnden sammanträde där majoriteten beslutade enligt följande:
”Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Socialnämnden får, tillsammans med Telge inköp, upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att fortsatt överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på entreprenad”.
Vi står emot detta förslag som rör sig mot en privatisering av kommunens personliga assistans, och det här är vad vi hade att säga
:

Socialnämndens ordförande beslutade i december att dra tillbaka det tidigare förslaget till beslut om att uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om driften för den kommunala personliga assistansen. Nu kommer ärendet igen, men den här gången är utredningen redan genomförd. Tyvärr har den utredning som presenterats för nämnden stora brister och kan inte tjäna som underlag för detta beslut. Förvaltningens utredning har inte vägt in alla aspekter i ärendet. Vi socialdemokrater vill framförallt lyfta frågan om de försämrade förhållandena som kommer att ske för de anställda. Försämrade arbetsvillkor, delade turer och  deltidsanställning kommer att drabba kommunens egna personal. Det vi även saknar är brukarperspektivet (våra medborgare) och konsekvenserna för dessa. Att Funktionshinderrådet tillfrågas är bra, men att de sedan faktiskt inte kräver att de berörda brukarnas synpunkter lyfts fram är beklagligt och oacceptabelt. Socialnämndens mål är ökad brukardelaktighet, inte minskad.

I utredningen lyfter man fram ett antal kommuner som man undersökt, som även beslutat om driftsentreprenad, och det som har undersökts är de ekonomiska förutsättningarna som låg bakom beslutet. Det framgår inte av utredningen vilket utfall verksamhetsövergången faktiskt fick för kommunen, för de anställda eller för brukarna. Socialdemokraterna anser att detta bör utredas om beslut om driftentreprenad ska fattas.

Förslaget avseende driftentreprenad av den kommunala personliga assistansen tror vi inte heller kommer att lösa den ekonomiska situationen i längden. Kommunen kommer fortsätta att ha det yttersta ansvaret för omsorgen av brukarna, och det kan fattas biståndsbeslut som även fortsatt går utöver den summa som ersätts av staten och Försäkringskassan.

Vidare saknas en mer genomgående analys av riskerna för välfärdsbrott som både Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter stöter på när det gäller verksamheter som kommunen köper in eller lägger ut till privata aktörer. Ett beslut om försäljning av kommunal verksamhet bör föregås av planering kring hur beställare (kommunen) ska arbeta förebyggande i kravställandet under en eventuell upphandling av verksamheten. 

Socialdemokraterna i Salem delar uppfattningen att verksamheten inte kan fortsätta gå med så pass stort underskott som redovisas i nämndens underlag. Ett underlag för verksamhetsdrift i form av en driftentreprenad bör även redovisa de politiska målen om brukarnöjdhet och medarbetarnöjdhet? Socialdemokraterna i Salem utgår från att man följer förhandlingsordningen jml MBL samt det samverkansavtal som är på väg att undertecknas.

Kommunen har tidigare genomfört (i vart fall) två (stycken) verksamhetsövergångar där kommunal verksamhet lagts över i en driftentreprenad. I samband med övergångarna beslutades det om att en konsekvensanalys skulle göras för att samla in kunskaper och erfarenheter av sådan övergång. Nämnden och fullmäktige måste självklart få ta del av dessa konsekvensanalyser som förvaltningarna gjort på de tidigare verksamhetsövergångarna. Den genomförda utredningen saknar analyser av dessa erfarenheter både ekonomiskt och personalmässigt men också utifrån nyttan för kommunens medborgare och brukare.

Utredningen ska självklart underställas kommunfullmäktige för beslut.

Socialdemokraterna i Salem reserverar sig mot förslaget till beslut.

facebook Twitter Email