Socialdemokraternas ställning till besparingsprogrammet 2023

Den senaste månaden har besluten om 2023 års besparingar i nämnderna tagit plats. Vi har därför lämnat protokollsanteckningar i tre nämnder för att förstärka våran ställning till ämnet som opposition.

Läs även nyheten ”pressmeddelande om socialnämndens besparingar 2023” och senaste S-Tidningen för ännu mer information.

Socialnämnden

§3 Protokollsanteckning 230418

Vi socialdemokrater motsätter oss de förslag till besparingar inom socialnämndens område som föreslagits av nämndens ordförande. Socialdemokraterna ser uppenbart att det finns behov av besparingar inom kommunen, däremot så accepterar vi inte tillvägagångssättet som beslutet framkommit och på vilket sätt besparingarna genomförs. Vi socialdemokrater anser att socialnämndens arbete ska prioriteras, framförallt för de medborgare som är mest utsatt, våra handikappade, äldre, barn och unga. Det här är helt fel tillfälle att ta bort fältarna som utvecklingen ser ut i samhället idag utan en genomarbetad planering. 

Det är viktigt att man även i sin iver att spara pengar, tar i beaktande de eventuella konsekvenser som kan komma av besluten och att barnens perspektiv särskilt vägs in. 

Socialdemokraterna
2:e vice ordförande 
Andreas Dahl, mfl

§6 Protokollsanteckning 230418

Vi Socialdemokrater är kritiska till underlaget till de besparingar som majoriteten föreslår i ramarna för 2024-2026. Konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna är långtgående. Vår bedömning är att risk och konsekvensanalysen av de föreslagna neddragningarna är hastigt gjorda och inte uttömmande. Barnen och ungdomarna, men även de äldres och handikappades situation är inte redogjorda för i tillräcklig omfattning. 

I risk och konsekvensanalysen lyfts vissa risker upp, men dessa hanteras inte mer än i svepande formuleringar om att funktionen ska “ersättas av annan personal”. Det är inte tillräckligt anser vi Socialdemokrater. 

Vidare har konsekvenserna i det förebyggande sociala arbetet inte utretts fullt ut. Hur bedöms kriminaliteten i form av våldsincidenter (rån misshandel), skadegörelse och skolfrånvaro utvecklas om kommunen avvecklar det förebyggande arbetet. Vi socialdemokrater ser också att nämnden behöver analysera konsekvenserna i samarbetet med våra samverkansparter som berörs av besparingarn. Hur kommer arbetet med polisen, med skolan och civilsamhället (exempelvis nattvandrarna) se ut efter besparingarna. 

Det är viktigt att nämnden också tar ansvar för den egna verksamheten, och inte lämpar över viktiga funktioner på andra nämnder, som faktiskt inte har det förebyggande ansvaret (ex fritidsfältarna), KoF. 

Andreas Dahl
2:e vice ordförande
Socialdemokraterna
mfl.

Kultur och fritidsnämnden

§23 Protokollsanteckning 230405

Utifrån de förutsättningar som givits nämnden har man från förvaltningens sida gjort ett bra jobb. Det vi socialdemokrater inte är nöjda med är de förutsättningar som givits. Att alla nämnder ska spara 1,5% exklusive löneglidning, inflation och KPI-uppräkningen. För 2024 handlar det för KoF om totalt 321 tkr där det mesta hyvlas fram genom personalminskning, som förvaltningen hoppas inte ska påverka verksamheten i stort. Risken är tyvärr stor att det kommer att påverka verksamheterna en del under 2024 men framför allt åren efter. Det kan gälla bla:

Minskat föreningsstöd – ökade avgifter för medlemmar. 
Lägre medieanslag till biblioteket – sämre attraktionsgrad, färre besökare
Kompetensutveckling – går emot målet attraktiv arbetsgivare
Mindre kulturverksamhet – mindre stimulans bland yngre 
Sommarlovsverksamhet – fler unga på glid med risk för att hamna i trubbel 

Salems kommun satsar minst pengar/invånare/år i länet. Men tack vare en engagerad, nyfiken och kreativ förvaltning, vi får ändå mycket för pengarna! Att spara 321 tkr för 2024 i en redan slimmad förvaltningsorganisation, är vår uppfattning att det kostar mer än det smakar. Vi ska inte spara på kultur och fritidsområdet, vi ska satsa!

Socialdemokraterna i Kultur och fritidsnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Trots att BOU inte ingår i kommunens besparingsprogram, kommer förvaltningen fortfarande behöva spara pengar. Detta på grund av att den gång på gång inte får en budget som räcker till, och går i överskott. Därför togs en verksamhetsöversyn fram som presenterade hur mycket pengar olika förändringar i verksamheterna skulle kunna spara.

§20 Protokollsanteckning 230418

Förvaltning har gjort ett gediget arbete och tagit fram en mycket bra rapport, vi ser dock att det är många av de förslag som finns i rapporten som vi inte kan acceptera. På kommunfullmäktige den 24 November 2022 påpekade vi att vi inte vill att verksamhetsöversynen ska leda till kvalitetsförsämringar eller lägre personaltäthet. Vi tror tyvärr att många av de förslag som finns i verksamhetsöversynen kommer att leda till precis det. Att dra ner på medborgarservice i en tid med stor oro i vår omvärld och även i vår direkta närhet tror vi leder till stora problem i förlängningen. Barn och unga ska ha förtroende för att kommunen gör allt för deras bästa, det är vi som lägger grunden för hur deras framtid ska se ut. BoUs verksamhet är i grunden underfinansierad och det är där förändringen behöver göras.

Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden

§27 Protokollsanteckning 230418

Vi Socialdemokrater ser ett behov av att Salems kommun i största grad bedriver skolor i egen regi. Vi värnar rätten om att välja skola, men ser inte att kommunen är i behov av att erbjuda fler friskolealternativ. Som tjänsteskrivningen Barn och utbildningsnämndens genomgripande verksamhetsöversyn 2023 påpekar, är andelen elever i fristående skola kostnadsdrivande. Detta innebär att det skulle vara ett dyrare alternativ att bedriva friskola i Säbyskolans nuvarande lokaler. Som skrivningen berättar skulle det även krävas ett gott samarbete mellan förvaltningen och den eventuella friskolekoncernen för att undvika svåra konsevenser för de andra skolorna i kommunen. Det blir en onödig riskfaktor. Vi ser med stor oro på en etablering av en friskolekoncern i kommunen bland annat med tanke på BoUs redan ansträngda ekonomi. Andra alternativ, så som att placera resursskola, SFI- undervisning eller förskola i de lokalerna som blir tomma ser vi istället med fördel på.

Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email